0

Reklamacja i zwrot

Reklamacja i Zwroty

1. Sklep odpowiada za niezgodność produktu z umową w okresie 2 lat od daty wydania produktu Klientowi zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.
2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową, należy składać pisemnie na nasz adres, lub e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego Produktu do sklepu na własny koszt wraz z wypełnionym Zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem zakupu. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego można pobrać  na stronie Sklepu.
3. Towar jest niezgodny z umową jeśli:
- nie odpowiada opisowi przekazanemu przez Sprzedającego,
- nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany. Sklep ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.
4. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronie internetowej producenta.
5. W celu zareklamowania produktu Klient jest proszony o wypełnienie odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie sklepu lub dołączonego do przesyłki.
6. W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami zwrotu. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe, Klient otrzyma równowartość wadliwego produktu wraz z kosztami przesyłki, przelewem na wskazane w Zgłoszeniu reklamacyjnym konto bankowe lub przekazem pocztowym.
7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

PAMIĘTAJ !!!
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz spisanie protokołu reklamacyjnego jest istotnym  elementem przy ewentualnej reklamacji.

POBIERZ: Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Odstąpienie od umowy